Algemene voorwaarden Martini Advocate & Mediator

Artikel 1: Terminologie

Martini Advocate & Mediator is een zelfstandig gevestigde advocaat, te weten mr. Arianne Boogaart.

De opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon, die aan mr. Boogaart opdracht geeft tot het uitvoeren van de opdracht.

De opdracht: de opdracht in de zin van artikel 7:400 BW, zoals geldend tussen de opdrachtgever en Martini Advocate & Mediator.

Hulppersonen en/of derden: In voorkomende gevallen worden voor de uitvoering van de werkzaamheden onder verantwoordelijkheid van Martini Advocate & Mediator hulppersonen en/of derden ingeschakeld. Martini Advocate & Mediator zal hierbij de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en zoveel mogelijk in overleg met de opdrachtgever de keuze van hulppersonen en/of derden afstemmen. Martini Advocate & Mediator is niet aansprakelijk voor de tekortkomingen van hulppersonen en/of derden. Opdrachtgever machtigt Martini Advocate & Mediator om aansprakelijkheidsbeperkingen van deze hulppersonen en/of derden te aanvaarden. Deze algemene voorwaarden zijn evenzeer van toepassing op de werkzaamheden van de door Martini Advocate & Mediator ingeschakelde hulppersonen en/of derden.

Artikel 2: Toepasselijkheid 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, die de opdrachtgever aan mr. Boogaart verstrekt.

Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever.

De werking van de algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3: Opdrachten 

Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd onder deze algemene voorwaarden door Martini Advocate & Mediator. De opdracht zal niet zijn aanvaard dan nadat deze schriftelijk is bevestigd, behoudens wanneer de uitvoering daarvan feitelijk is aangevangen. Een aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverplichting van mr. Boogaart, niet tot een resultaatsverplichting. Martini Advocate & Mediator zal zich inspannen het door de opdrachtgever gewenste resultaat te bereiken, doch garandeert niet dat dit resultaat wordt bereikt.

Martini Advocate & Mediator zal zich bij de uitvoering van de opdracht slechts laten leiden door het belang van de opdrachtgever. Daarbij zal de geldende regelgeving in acht worden genomen, waaronder de Gedragsregels voor advocaten en de verordeningen en richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Martini Advocate & Mediator handelt bij de uitvoering van de verstrekte opdracht op de wijze, die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend advocaat mag worden verwacht.

De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever.

Een verstrekte opdracht wordt geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door mr. Boogaart.

De opdrachtgever is gehouden om alle gegevens die van belang zijn voor het uitvoeren van de opdracht tijdig te verstrekken.

Het staat Martini Advocate & Mediator vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid geheel of gedeeltelijk te laten uitvoeren door één of meer van de aan haar kantoor verbonden medewerkers. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.

De opdrachtgever vrijwaart Martini Advocate & Mediator tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Martini Advocate & Mediator ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.

Zowel de opdrachtgever als Martini Advocate & Mediator is bevoegd de opdracht met onmiddellijke ingang te beëindigen, tenzij dit gelet op de belangen van de andere partij naar omstandigheden op een onredelijk moment geschiedt. De beëindiging van de opdracht kan slechts schriftelijk geschieden.

Martini Advocate & Mediator is bevoegd om na de beëindiging van de opdracht en vóór teruggave van stukken uit het dossier, die werkzaamheden te verrichten die zij in redelijkheid noodzakelijk acht in het belang van de opzeggende opdrachtgever. Martini Advocate & Mediator zal voor die werkzaamheden aanspraak kunnen maken op het gebruikelijke honorarium. Martini Advocate & Mediator is na ontvangst van de schriftelijke beëindiging van de opdracht evenwel niet tot enige nadere dienstverlening verplicht.

Artikel 4: Honorarium en kosten 

De opdrachtgever is ter zake van de in het kader van de opdracht verrichte werkzaamheden door Martini Advocate & Mediator een honorarium exclusief omzetbelasting verschuldigd. Dit kan zijn een honorarium:

  • op uurbasis;
  • dan wel afhankelijk van de met Martini Advocate & Mediator gemaakte afspraken een vooraf vast overeengekomen honorarium.

Het te declareren honorarium op uurbasis wordt bepaald aan de hand van de bestede tijd, waarbij verrichte werkzaamheden worden genoteerd in eenheden van minimaal zes minuten.

Mr. Boogaart is gerechtigd haar (uur)tarieven jaarlijks op 1 januari te wijzigen. De actuele tarieven staan vermeld op de website van Martini Advocate & Mediator, www.martiniadvocaten.nl.

Daarenboven is de opdrachtgever aan Martini Advocate & Mediator een vergoeding verschuldigd voor de door Martini Advocate & Mediator gemaakte verschotten, zijnde de door derden aan Martini Advocate & Mediator in rekening gebrachte kosten. Tot deze verschotten behoren onder meer griffierecht, deurwaarderskosten, reis- en verblijfkosten, salaris van door Martini Advocate & Mediator ingeschakelde procesadvocaten en kosten in verband met informatie uit openbare registers.

Alvorens met de werkzaamheden een aanvang te nemen, is Martini Advocate & Mediator ingeval van een honorarium op uurbasis gerechtigd aan de opdrachtgever een voorschot op het haar toekomende in rekening te brengen. Dit voorschot zal te zijner tijd met de einddeclaratie worden verrekend.

Naast voornoemd voorschot brengt Martini Advocate & Mediator periodiek, in beginsel één keer per maand, aan de opdrachtgever een factuur uit voor door haar verrichte werkzaamheden.

Wordt een vast honorarium afgesproken, dan is Martini Advocate & Mediator gerechtigd dit honorarium op voorhand in rekening te brengen bij de opdrachtgever.

Komt de opdrachtgever in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand, dan is Martini Advocate & Mediator gerechtigd op voorhand de door de opdrachtgever verschuldigde eigen bijdrage in rekening te brengen. Behoudens spoedgevallen dient de opdrachtgever deze eigen bijdrage te voldoen, alvorens Martini Advocate & Mediator met de werkzaamheden een aanvang zal nemen.

Artikel 5: Betaling 

De opdrachtgever is gehouden de facturen van Martini Advocate & Mediator zonder aftrek, korting, opschorting of verrekening te betalen binnen acht dagen na factuurdatum, door middel van storting op de aangegeven rekening, dan wel alleen als het niet anders kan à contant aan de kantoorvestiging te Groningen, mits het contant te betalen bedrag de hoogte van € 5.000,– niet te boven gaat.

Martini Advocate & Mediator is gerechtigd de betalingstermijn op ieder moment te verkorten.

Bij overschrijding van de gestelde betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij een vertragingsrente gelijk aan de wettelijke rente ex art. 6:119 Burgerlijk Wetboek verschuldigd. Bij opdrachten die zijn gegeven in de uitoefening van een beroep of bedrijf zal de wettelijke handelsrente ex art. 6:119a Burgerlijk Wetboek verschuldigd zijn.

Indien de opdrachtgever de facturen niet tijdig voldoet, komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn rekening. De buitengerechtelijke incassokosten worden forfaitair bepaald op 15% van het opeisbare bedrag, zulks met een minimum van € 250,00.

Indien de opdrachtgever in gebreke is tijdig de factuur te voldoen, is Martini Advocate & Mediator alsdan gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten, ook in andere zaken die ten behoeve van de opdrachtgever in behandeling zijn, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van Martini Advocate & Mediator voor schade die daardoor mocht ontstaan.

Reclames met betrekking tot declaraties dienen op straffe van verval schriftelijk te zijn ingediend binnen veertien dagen na declaratiedatum.

Reclames en aansprakelijkstelling met betrekking tot een verwijtbaar gebrek in de nakoming door Martini Advocate & Mediator van de uit de opdracht voortvloeiende verplichtingen dienen, op straffe van verval van enig recht, binnen een termijn van dertig dagen nadat het gebrek redelijkerwijs kenbaar kon zijn, schriftelijk te zijn ingediend.

Martini Advocate & Mediator is gemachtigd betalingen ten behoeve van de opdrachtgever voor deze te ontvangen, alsmede betalingen te (laten) ontvangen op de bankrekening van Martini Advocate & Mediator.

Opdrachtgever machtigt Martini Advocate & Mediator onherroepelijk om namens hem met de voor opdrachtgever op de rekening van Martini Advocate & Mediator te ontvangen bedragen voor de voldoening zorg te dragen van declaraties van Martini Advocate & Mediator aan opdrachtgever, ook indien daarvan de betalingstermijn nog niet is verstreken.

Artikel 6: Aansprakelijkheid 

De aansprakelijkheid van Martini Advocate & Mediator voor eventuele beroepsfouten is steeds beperkt tot het bedrag, waarop de door Martini Advocate & Mediator gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, te vermeerderen met het bedrag aan eigen risico, dat op grond van de voorwaarden van voornoemde verzekering voor rekening van Martini Advocate & Mediator komt. Deze aansprakelijkheidsverzekering voldoet minimaal aan hetgeen daaromtrent is voorgeschreven door de Nederlandse Orde van Advocaten.

Martini Advocate & Mediator is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden.

Martini Advocate & Mediator is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van (elektronische) middelen van communicatie (bijvoorbeeld voor schade door vertraging, niet aflevering, openbaarmaking, virussen, onderschepping en/of manipulatie door derden).

De opdrachtgever vrijwaart Martini Advocate & Mediator tegen alle aanspraken van derden, behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Martini Advocate & Mediator.

Alle mogelijke aanspraken jegens Martini Advocate & Mediator vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld binnen één jaar nadat de cliënt bekend was of redelijkerwijs had behoren te zijn met de feiten waarop de aanspraken zijn gebaseerd en met de aansprakelijkheid van Martini Advocate & Mediator.

Alle mogelijke aanspraken jegens Martini Advocate & Mediator vervallen in ieder geval vijf jaren te rekenen vanaf de datum van de laatste factuur voor de desbetreffende opdracht.

Artikel 7: Kantoorklachtenregeling  

Martini Advocate & Mediator hanteert een kantoorklachtenregeling die van toepassing is op de dienstverlening. Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt, door publicatie op de kantoorwebsite, maar kan op verzoek ook per mail worden toegezonden.

Geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van de dienstverlening van Martini Advocate & Mediator, inclusief alle declaratiegeschillen, worden beslecht door de gewone rechter.

Artikel 8: Wijziging van algemene voorwaarden

Martini Advocate & Mediator is bevoegd om deze algemene voorwaarden in de loop van de uitvoering van een opdracht te wijzigen. Een wijziging zal aan de opdrachtgever kenbaar worden gemaakt, waarna de gewijzigde voorwaarden voor de verdere duur van de opdracht van toepassing zijn.

 Artikel 9: Archivering

Het bij de uitvoering van de opdracht gevormde dossier zal door Martini Advocate & Mediator gedurende maximaal vijf jaren worden bewaard. Na afloop van de bewaartermijn wordt het dossier vernietigd.

Na 5 jaar bewaren wij uitsluitend nog – indien van toepassing – beschikkingen, vonnissen, convenanten, originele akten gedurende 15 jaar. Deze stukken zullen ook digitaal worden gearchiveerd.

Artikel 10: Toepasselijk recht 

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Geschillen zullen worden beslecht door de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen.